Διαδικτυακή Ενότητα Κατάρτισης για τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς / υπαίθριους χώρους που είναι βασισμένη στο περιεχόμενου του οδηγού. Η Ενότητα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς.

Το περιβάλλον της «Ηλεκτρονικής Μάθησης» αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε διάφορα μαθήματα και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης. Αυτό το διαδικτυακό εργαλείο θα βασιστεί στα αποτελέσματα του οδηγού. Έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εμπειρία, ως ακολούθως:

Ενότητα 1: Οι δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για το σχεδιασμό καθημερινών δραστηριοτήτων στους εξωτερικούς / υπαίθριους χώρους.

Ενότητα 2: Παραδείγματα πρακτικών, επιλεγμένες από τις χώρες-εταίρους και συνδεδεμένες την πολύπλευρη εκπαίδευση σε εξωτερικούς / υπαίθριους χώρους.

Ενότητα 3: Σκέψεις και Ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσο αφορά στη χρήση των εξωτερικών / υπαίθριων χώρων (αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων στην αρχή του έργου) και ο τρόπος με τον οποίο τα κατάφεραν, χάρη σε αυτά που έμαθαν και εφάρμοσαν στο πλαίσιο του έργου DEHORS.

Το περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2021.