Διαδικτυακή Ενότητα Κατάρτισης για τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς / υπαίθριους χώρους που είναι βασισμένη στο περιεχόμενου του οδηγού. Η Ενότητα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς.

Το περιβάλλον της «Ηλεκτρονικής Μάθησης» αποτελείται από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε διάφορα μαθήματα και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής εκπαίδευσης. Αυτό το διαδικτυακό εργαλείο θα βασιστεί στα αποτελέσματα του οδηγού. Έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εμπειρία, ως ακολούθως:

Ενότητα 1: Ποιες είναι οι δυνατότητες από τη διδασκαλία και τη μάθηση σε εξωτερικούς χώρους; Ποιες δεξιότητες και ικανότητες χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να διδάσκουν σε εξωτερικούς χώρους;
Ενότητα 2: Το παράδειγμα του έργου DEHORS Διδάγματα και Προκλήσεις
Ενότητα 3 : Διαδραστικός Χάρτης & Καλές Πρακτικές ανά περιοχή
Ενότητα 4: Τι πρέπει να κάνει ένας/μία εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής προκειμένου να πραγματοποιήσει δραστηριότητες μάθησης σε εξωτερικούς χώρους; Χρήσιμες συμβουλές για όλους τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρίες διδασκαλίας σε εξωτερικούς χώρους

Επισκεφτείτε την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης