DEHORS ir vērsts uz to, ka aktivitātes brīvā dabā var regulāri notikt pirmsskolas izglītības iestādē, tomēr to kvalitāti, jo īpaši, attiecībā uz mācīšanos, ir nepieciešams uzlabot. Projekta partnerība paredz, ka nepieciešams atspoguļot un uzlabot āra rotaļu laukumu pedagoģisko izmantošanu pirmsskolas izglītības iestādē, lai veicinātu bērnu apmācību. Jo īpaši, projekta ietvaros galvenā uzmanība tiks pievērsta metožu un zināšanu trūkumam profesionāļu vidū izglītības un jaunākā skolas vecuma bērnu (ECEC) aprūpes jomā attiecībā uz dizainu un labāku vides izmantošanu mācībām ārā. Jaunu un/vai jau esošo āra rotaļu laukumu izmantošanai nepieciešama plašāka perspektīva, pārsniedzot tradicionālo pedagoģisko “iekšējo” (pedagogisko koordinatoru un skolotāju) perspektīvu. Nepieciešams pieņemt novatorisku perspektīvu, kura balstās uz citu dalībnieku, tādu kā arhitektori, inženieri, ainavu dizainers, agronomi un citi, pieredzi un zināšanām. Visbeidzot, projekta partneri uzskata, ka pirmsskolas iestāžu skolotājiem ir jāievēro daudz inovatīvāki mācību ceļi un jāizstrādā jauni mācību materiāli attiecībā uz mācībām brīvā dabā, aprīkojot tos ar jaunām zināšanām un kompetencēm.

Projekta vispārējais mērķis – uzlabot pirmsskolas izglītības kvalitāti attīstot un paplašinot zināšanas par mācību vides brīvā dabā attīstības un plānošanas veicināšanu. Konkrētie projekti mērķi ir šādi:

 • Uzlabot mācību kvalitāti bērniem ar inovatīvu mācību vidi brīvā dabā
 • Uzlabot pirmsskolas iestādes skolotāja prasmes un stratēģijas par visām aktivitātēm brīvā dabā
 • Izstrādāt inovatīvus āra rotaļu laukumus macībām, apvienojot dažādu jomu zināšanas

Pētniecības Veicināšanas un asttīstīšanas Centrs Izglītības Tehnoloģiju jomā (CARDET)

СARDET ir vadošais mācību un attīstības centrs Kiprā ar partneriem visā pasaulē. Centra misijas mērķis ir iedvesmot jaunās paaudzes izglītību un veicināt pētniecību, inovācijas un metodes, kas balstās uz faktiskiem datiem, progresīviem pētījumiem un cilvēku iespēju paplašināšanos, attīstību.

CARDET apvieno aizraujošāko profesionāļu starptautisko komandu ar pasaules pieredzi rakstpratības, lasīšanas popularizēšanā, profesionālā apmācībā un izvērtēšanā. CARDET konsultē organizācijas un ministrijas Āzijā, Eiropā un ASV, CARDET komandas biedri veiksmīgi piedalījās vairāk nekā 100 projektos vairāk nekā 30 valstīs, daži no kuriem guva atbalstu Eiropas komisijā, Apvienoto Nāciju organizācijā, Microsoft, kā arī visas pasaules valdībās un aģentūrās. Vadošo komandu atbalsta 10 padomes biedri/ konsultatīvās padomes, kas ir starptautiskie veterāni izglītības, pētniecības un vērtēšanas jomā. Lielākai komandas biedru daļai ir zinātniskie grādi (maģistra un/vai zinātņu doktora) tādās jomās , kā rakstpratība , izglītība, pētniecība, multimēdiju attīstība, iekļaujoša izglītība un novērtējums.

Partnera tīmekļa vietne: www.cardet.org

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde „Mana Mārīte”ir diezgan liela iestāde. Mums ir 12 grupas. Bērnu kopējais skaits: 240. Ir bērni no 1 līdz 7 gadiem. Katra grupa ietver 16-22 bērnus. Kopējais personāla skaits: 59 cilvēki.

Pirmsskolas iestādes galvenais uzdevums: nodrošināt pedagoga daudzdimensiju personības veidošanu un sagatavot audzēkņus pamatizglītībai.

Pirmsskolas izglītības prioritātes: veselīgs dzīvesveids (mūsu pirmsskolas iestāde pieder Nacionālajam Veselību veicinošajam skolu tīklam un 2016.gadā ieguva veselību veicinošas iestādes statusu, APU atbalsts pozitīvai uzvedībai; Labdarības akcijas un brīvprātīgais darbs; Jaunas idejas un inovācijas .

Īpaša uzmanība tiek pievērsta mākslai un bērnu jaunrades attīstīšanai. Mācību procesā tiek izmantotas ICT tehnoloģijas. Pirmsskolas izglītības iestāde piedāvā daudz papildu nodarbību: angļu valodas nodarbības, dejas un drāma. Skolotāji piedalās eTwinning projektos. Mūsu pirmsskolas iestādē tiek īstenoti daudzi projekti : ekoloģiskas problēmas, māksla bērniem, visas pasaules ēdienu tradīcijas, veselīgs dzīvesveids, ģimenes tradīcijas un dažādu paaudžu saliedēšana. Katru gadu pirmsskolnieki, viņu vecāki un darbinieki piedalās Latvijas un Eiropas sporta BeActive Move nedēļās, pilsētas maratonos , Pasaules Sniega dienās un citos pasākumos brīvā dabā.

Partnera tīmekļa vietne: www.manamarite.lv

Linkopingas universitāte (LiU) veic pasaules vadošos pētījumus tādās jomās, kā materiālzinātne, informācijas tehnoloģijas. Tādā pašā garā universitāte piedāvā daudz inovatīvu izglītības programmu, bieži vien ar skaidru profesionālo orientāciju un veicinošas kvalifikācijas iegūšanu, piemēram, ārstu, pasniedzēju, ekonomistu un inženieru. 1975. gadā LiU tika piešķirts universitātes statuss, un šodien tājā tiek apmācīti 27000 studentus un 4000 darbinieku.

Studenti ir vieni no visvairāk pievilcīgākiem darba tirgū, un starptautiskie reitingi vienmēr liecina, ka LiU ir vadošā pasaules universitāte. Linkopingas universitātes organizācija atšķiras no akadēmisko organizāciju tradicionālā modeļa, ko izmanto lielākajā eiropisko universitāšu daļā, LiU ir starpnozaru nodaļas, kuras aptver vairākas saistītās akadēmiskās disciplīnas un bieži piederoši vairāk nekā vienai fakultātei. Fakultātes atbild par izglītību un pētījumiem savās jomās. Ir 4 fakultātes: mākslas un zinātņu fakultāte, pedagoģijas zinātņu fakultāte, medicīnas un veselības zinatnes fakultāte, zinātnes un tehnikas fakultāte ( Tehnoloģijas institūts).

Partnera tīmekļa vietne: www.liu.se/en

Mūtalas pašvaldības iedzīvotāju skaits ir 43 000 iedzīvotāju un šī pašvaldība ir strauji augoša. Izglītības ministrija ir vietējais valsts orgāns, kas atbild par nacionālās politikas un direktīvu īstenošanu valsts skolu sistēmā pirmsskolas izglītības un aprūpes, obligātās izglītības, apmācību vidusskolas vecākajās klasēs un pieaugušajiem un brīvā laika pavadīšanu skolēniem.

Mums ir nedaudz vairāk kā 40 pirmsskolas iestādes ar 2400 bērniem. Pirmsskolas iestāžu darbinieku skaits ir apmēram 450 cilvēki.

Mūtalas pirmsskolas iestādes ir augsti kvalificētas ar uzsvari uz mācīšanu un mācīšanos. Mums ir sistemātisks kvalitatīvs darbs, kas nodrošina attīstību. Ar aizrautību un interesi mēs gatavojam dzīvei audzinot, mācot.

Visai izglītības sistēmai ir kopīga vīzija:
„Mēs atbalstīsim ikvienu cilvēku neatkarīgi no apstākļiem, lai katrs varētu sasniegt nospraustos mērķus“
„Visām vienībām izglītībā jaatbalsta un jāattīsta profesionālā organizācija“

Vīzija ir zināma visai organizācijai, tās ir vērtības un veiksmes faktors. Pašvaldība nosaka trīs galvenās vērtības – Atklāts, Lepns un Inovatīvs. Mēs iemiesojam šos vārdus domās un darbībās ar šo Erasmus+ projektu.

Partnera tīmekļa vietne: www.motala.se/kommun/

Kasalgrandes pašvaldība, kas atrodas Apenīnu piekalnes zonā plešas gar Senijas upi, keramikas rūpniecības rajonā starp Modenu un Redžo Emīliju. Tā ir vidēja izmēra pilsēta ar 19000 iedzīvotāju.

Integrāciju, sociālā integrācija un aktīvas pilsonības veicināšana ir būtisks šai teritorijai, un vietējā administrācija apņemas uzturēt, un uzlabot dzīves kvalitātes augstos standartus.

Kasalgrandes teritorijas izglītības sistēma paredz pirmsskolas iestāžu efektīvu integrāciju, kuras pārvalda dažādas institūcijas; pašvaldība, Itālijas valsts un dažas reliģiskas institūcijas.

Izglītības piedāvājums paredzēts bērniem un pusaudžiem vecumā no 0 līdz 14 gadiem. Vietējā padome un izglītības nodaļa, ko vada pedagoģiskais koordinators Kristīnes Džilioli kundze, tieši pārvalda 0/6 pakalpojumus.

Kas attiecas uz “DEHORS” projektu, Kasalgrandes pašvaldība orientējas uz 0-3 gadu vecuma diapazonu, iekļaujot šādus bērnudārzus:

 • "Rosina Cremaschi" c/o "Polo 0-6" bērniem vecumā no 6 līdz 36 mēnešiem, apmēram 50 bērni sadalīti 3 klasēs ( nepilnu vai pilnu darba dienu);
 • "G. Rodari" Villalungā, apmēram 40 bērni, 2 klases.

Partneru tīmekļa vietne: www.comune.casalgrande.re.it

Skandiāno pašvaldība ir Redžo Emīlijas provinces centrs, otra pēc iedzīvotāju skaita pēc galvaspilsētas. Pēdējo 50 gadu laikā tā guvusi zināmu pieredzi darbības un ES projektu sfērā., īpaši personāla apmācības jomā, standartu kvalitātes uzlabošanā, veselīga uztura popularizēšanu skolā, CO2 emisijas samazināšanā un vides ekoloģiskā stabilitātē, jauniešu uzņēmējdarbībā, pirmsskolas izglītības kreativitātē utt. Vietējā padome un pašvaldības izglītības Departaments, kuru koordinē Kristiāns Kiari kundze, vecākā pedagoga kvalitātē, vienmēr ieguldījuši daudz spēka pirmsskolas pakalpojumu augstas kvalitātes garantēšanā bērnu psihofiziskās attīstības atbalstīšanā un aktīvā ģimeņu līdzdalībā.

Kas attiecas uz “DEHORS” projektu tad Skandiāno pašvaldības izglītībā būs iesaistīta (galvenokārt) “G.Rodari” pirmsskolas izglītības iestāde ( aptuveni 75 audzēkņi), bet tā arī izplatīs projekta saturu starp valsts un baznīcas pirmsskolas iestādēm, kas atrodas tās teritorijā.

Partnera tīmekļa vietne: www.comune.scandiano.re.it

SERN- tas ir starpvalstu tīkls no 58 vietējiem un reģionāliem Zviedrijas un Itālijas valsts orgāniem. Tīkls tika dibināts 2005.gada februārī ar galveno mērķi veikt strukturālo attiecību attīstību un paraugprakses pieredzes apmaiņu starp šo divu valstu dalībniekiem, sadarbības modeļa radīšanu, kurš aptver vietējās un reģionālās politikas dažādas nozares un kurš ietver sevī valdības un milzum daudz subjektu dažādos līmeņos, tādus kā mācību iestādes un trešais sektors.

SERN palīdz veicināt projektu attīstību mācību un audzināšanas jomā, jo īpaši pirmsskolas izglītības un aprūpes jomā, tādi kā:

 • Comenius Regio starp Emīlija Romanja ( IT) un Ostergotland (SE) par skolēnu integrāciju skolas kontekstā;
 • Trīs gadu projekts – pirmsskolas personāla apmaiņa projekta organizācijas biedru vidū, pamatojoties uz darba izsekošanu;
 • SERN bija CREANET koordinējoša organizācija, daudzpusēja Comenius tīklā, kas izveidots 2010.gadā un nodarbojas ar pirmsskolas radošuma problēmu ECEC;
 • SERN bija arī EQUAP koordinātors, stratēģiskās partnerības pirmsskolas iestāžu kvalitātes un dalības tēmā ar mērķi noteikt instrumentus, veicinošus dalību pirmsskolas iestāžu pasākumos.

Pašlaik SERN piedalās kā partnerorganizācija šados projektos, saistītos ar ECEC pakalpojumiem:

 • SIA PROD, kura vērsta zu inovatīvas pieejas izstrādi pirmsskolēnu profesionālai attīstībai. Šī partnerība atbalsta pašvērtējuma un pašpilnveides koncepciju, uz kuras balstās viss projekts
 • BACK PACK ID lai veicinātu bēgļu bērnu iekļaušanu skolā.
 • SIDEIS kuras mērķis ir inovatīvas mācību vides stratēģiju izstrāde, lai veicinātu integrāciju skolas.

Partnera tīmekļa vietne: www.sern.eu/