DEHORS outputs
Modeller för lärandemiljöer utomhus i förskolor

Detta steg består av två innovativa modeller för lärandemiljöer utomhus i förskolor enligt följande:

Modell ASkapande av nya lärandemiljöer utomhus i förskolor
Modell BNy utformning av befintliga utemiljöer i förskolor.

Modellerna som utvecklas genom det identifierade utvecklingsområdet innefattar:

  • Problemlösande, utforskande och praktiska metoder
  • konstruktiva, kreativa och lekfulla ansatser
  • erfarenhetsbaserat lärande – lärande med kropp och sinnen
  • lärande genom kommunikation och socialt samarbete.
Idekoncept för förskolegårdarnas utformning och innehåll

Idékonceptet ska stödja planering av förskolegårdarnas utformning, innehåll samt användning (Resultat 1). Riktlinjerna kommer att utgöra ett viktigt verktyg för förskoleaktörer i samarbetspartnernas länder men även i övriga EU när det gäller att förbättra kvaliteten på lärandet i utomhusmiljöerna.

Idekonceptet kommer att formuleras i tre huvudsakliga delar:

  • Forskningsdel som diskuterar utomhusytornas betydelse när det gäller kvaliteten på undervisningen på förskolorna
  • Beskrivning av de huvudsakliga aspekterna som kommit fram vid skapandet av modellerna
  • Beskrivning och analys av processer och metoder som samarbetsparterna använt sig av
  • Redogörelse av bästa praxis som prövats med exempel på olika aktiviteter